Herstel in de GGZ

Samen doorpakken

24 views 1 juli 2016 Gert Jager de 0

In januari 2016 verscheen Samen Doorpakken met als ondertitel Op weg naar een meer persoonsgerichte aanpak voor en met mensen met verward gedrag. Het is de tussenrapportage van het Aanjaagteam Verwarde Personen.

Het Aanjaagteam werkt aan drie hoofddoelstellingen. Het ontwikkelen van bouwstenen voor een passend ondersteuningsaanbod voor de mensen die verward gedrag vertonen en hun familie/sociaal netwerk. Bevorderen dat er een sluitende aanpak van ondersteuning en zorg wordt geleverd door alle gemeenten in de zomer van 2016. Inzicht geven in de belemmeringen die de verschillende betrokkenen ervaren, die niet op lokaal/regionaal niveau opgelost kunnen worden, maar die om aanpassingen in de keten op systeemniveau vragen en voor deze belemmeringen oplossingen aanreiken.

Deze driedeling is erop gericht dat de mensen die verward gedrag vertonen en hun leefwereld centraal staan, dat gemeenten in staat worden gesteld de passende zorg en aandacht te organiseren of te bieden en dat alle partners in de keten hun bijdrage effectief en efficiënt kunnen leveren ter vermindering van persoonlijk leed en maatschappelijke overlast. Dit krijgt gestalte op gemeentelijk, regionaal en systeemniveau.

Lees het volledige rapport.

Was dit nuttig voor u?