Workshop 4 april 2018

Een lerend netwerk HvI. Hoe doen we dat?

59 views 3 mei 2018 Gert Jager de 0

Tijdens de bijeenkomst van het Actieplatform Herstel voor Iedereen! van 4 april organiseerden we een vijftal workshops.

De conclusie van de workshop Een lerend netwerk HvI. Hoe doen we dat? is:

In de workshop zijn 8 componenten van een lerend netwerk langsgelopen welke in de review van Nadeem en collega’s (2013)[1] worden genoemd als vast onderdeel van lerende netwerken waarin het is gelukt om een gedragsverandering bij de clinicus te bereiken en (in zekere mate) verbeterde uitkomsten bij cliënten.

 1. Multidisciplinaire verbeterteams

Men herkent dat het voor het uitvoeren van de actieplannen zinvol lijkt om in de instellingen te werken met multidisciplinaire teams, waarbij mensen vanuit verschillende lagen van de organisatie ideeën kunnen halen en brengen over de uitvoer van het actieplan. Hierbij kan ieder het eigen netwerk/beroepsgroep betrekken en samenwerken met andere partijen binnen en buiten de instelling.

 1. Bijeenkomsten voor uitwisselen en leren

Er is behoefte aan een overzicht van thema’s in de diverse actieplannen, inclusief contactpersonen. Men wil weten waar de anderen mee bezig zijn en de mogelijkheid hebben om daarvan kennis te nemen en ook over te kunnen nemen. Het zou helpen wanneer dit overzicht bijvoorbeeld op de website geboden kan worden, naar aanleiding waarvan men een soort ‘mini-netwerkjes’ kan opzetten. Hierin kan men o.a. bij elkaar op bezoek gaan, inspiratie opdoen en intensief uitwisselen op leervragen, dillema’s en oplossingen met anderen die in hetzelfde proces zitten. Tijdens de landelijke HVi bijeenkomsten wil men:

 • de ervaringen, voortgang en resultaten in de mini-netwerkjes centraal terugbrengen;
 • hierbij niet alleen aandacht besteden aan successen, maar ook delen van dilemma’s, ‘briljante mislukkingen’ en wat zit er in de weg;
 • uitwisselen met onderzoekers en anderen uit de organisatie op de betekenis achter monitor resultaten. Daarbij wil men in gezamenlijk naar de data kijken: Wat betekent het resultaat? Hoe komt het?

Mooie voorbeelden hierin zijn:

 • het forensisch veld met de parels en de oesters
 • werkconferenties in de doorbraakprojecten
 • Synquest dagen ter verdieping van monitor resultaten
 • werkplaats Herstelondersteuning

Om de anderen nieuwsgierig te maken naar de initiatieven rond een thema kan (naast reguliere presentaties) gebruik worden gemaakt van pitches, blogs en filmpjes.

 1. Doelen meten en feedback: monitoring

Op de vraag hoe men inzicht wil krijgen in de resultaten van de monitor en hoe men hier feedback op wil ontvangen, benoemt men als belangrijke elementen:

 • vertrouwen creëren (resultaten deels openbaar, mogelijk ook deels besloten, attitude);
 • goede data-analyse (juiste maten, kloppende gegevens, aggregatie op betekenisvol niveau);
 • expertise vanuit inhoud, wat betekenen de resultaten in de praktijk;
 • kunnen vergelijken op gedeelde doelen en thema’s;
 • de vraag voor ogen te houden ‘wat werkt?’ en ook ‘wat werkt niet?’
 • de vraag voor ogen te houden ‘bereiken we 1/3 meer herstel’?

De triadebezoeken (onderdeel kwalitatieve monitor) vond men zeer inspirerend. Deze waren wel kort en de betrokkenheid van ervaringsdeskundigen en familie zou een meer nadrukkelijke plaats mogen krijgen. Overwogen kan worden om hiervoor meer tijd uit te trekken, aangezien het aan elkaar laten zien van een aanpak/werkwijze meer tot de verbeelding spreekt dan erover vertellen. Hiervoor kunnen eventueel ook korte filmpjes (optioneel onderdeel MOVIT) ingezet worden.

 1. PDSA cycli

Op de vraag of men behoefte heeft aan een methodische aanpak in het lerend netwerk, of dat dit de inspiratie en nieuwsgierigheid mogelijk kan tegenwerken, geeft men aan dat wat meer methodisch werken wel kan helpen, zoals bijvoorbeeld in de Doorbraak methode. Men ziet het gevaar dat het anders oppervlakkig kan blijven en denkt dat methodisch werken kan helpen bij de verdieping, zolang het maar geen keurslijf wordt. Vraag is wel waar we nu aan toe zijn. Bijvoorbeeld het doorlopen van een PDSA cyclus kan misschien pas als je het actieplan meer kunt operationaliseren.

Als goede voorbeelden voor methodisch werken noemt men:

 • model voor veranderdialoog (Didier Rammers, CCE)
 • thema’s bespreken volgens gestructureerde intervisie methodiek
 • uitwisseling volgens socratische dialoog (vraagt wel goede begeleiding)
 • gestructureerde casuïstiek bespreking
 • updaten van actieplannen adhv PDSA cyclus
 1. Ondersteuning via website, e-mail en (social) media

Het zo mooi zijn als de website het thematisch werken in de mini-netwerkjes kan ondersteunen; wat gebeurt er waar? Hoe kan men elkaar vinden? De website zou een overzicht moeten bieden van de highlights in de actieplannen (vooral delen waar men veel impact van verwacht), met contactpersonen die daaraan werken, eventueel verlevendigd met interviews/filmpjes/blogs over goede voorbeelden rond het thema. Ook kan er een besloten onderdeel komen, waar men resultaten en relevante materialen rond het thema (formats, trainingen, etc) kan uitwisselen en discussie voeren (laatste in de praktijk vaak moeilijk).

Een en ander kan via allerlei soorten media worden ondersteund. Relevante boodschappen rond de thema’s (stellingen, leervragen, oproep tot samenwerking, nieuws, etc) kunnen daarnaast via social media verspreid worden.

 1. Betrokkenheid van bestuur of management

De betrokkenheid van bestuur en management is van cruciale waarde en moet zeker behouden blijven; belangrijk dat bestuurders naar landelijke bijeenkomsten blijven komen. Daarnaast ook de lijn naar de werkvloer verstevigen via de thema’s en mini-netwerkjes en de betrokkenheid van cliënten, ervaringsdeskundigen en familie duidelijker positioneren.

 1. Calls met verbeterteams

Naast de landelijke werkconferenties en uitwisseling tussen 2 instellingen in de MOVIT en de triadebezoeken (actieplannen), wil men met elkaar optrekken rond de thema’s; bij elkaar op bezoek, calls en focusgroepen organiseren rond een thema, uitwisselen en verdieping op resultaten rond een thema.

 1. Pre-work activiteiten

Hier zijn we in de workshop niet aan toe gekomen. Hierbij kan men denken aan het verder uitwerken van een gemeenschappelijk inhoudelijk kader zoals “Over de brug” en kwaliteitsstandaarden, en het scheppen van implementatievoorwaarden zoals; diagnose lokale factoren, een lokale werkgroep/stuurgroep, gealloceerde tijd vrijmaken, training en materialen beschikbaar maken, etc.

 [1] Nadeem E, Olin SS, Hill LC, Hoagwood KE, Horwitz SM. Understanding the Components of Quality Improvement Collaboratives: A Systematic Literature Review. The Milbank Quarterly, Vol. 91, No. 2, 2013 (pp. 354–394).

Download hier de workshoppresentatie.

Was dit nuttig voor u?