Wie zitten er in het platform?

Wie zijn onderdeel van het Herstel voor Iedereen platform

Marijke van Putten
Lid van de raad van bestuur van GGZ Noord-Holland-Noord
‘Wij leveren ambulante topzorg (waarbij opname een intermezzo is in een ambulante behandeling) die gericht is op het vergroten van het herstellend vermogen van de mensen die bij ons in behandeling zijn samen met hun omgeving. Het aantal mensen met een ernstige psychische aandoening dat zelfstandig woont en betaald werk en sociale contacten naar behoefte heeft, kan veel groter zijn dan nu het geval is. Dat is een overtuiging die al jaren is verankerd in onze organisatie. Wij zullen steeds nieuwe wegen zoeken en bruggen bouwen om dat doel samen met onze cliënten en hun naasten, te bereiken.’ Marijke van Putten is lid van de raad van bestuur van GGZ Noord-Holland-Noord en van het bestuur van Herstel voor iedereen!
GGZ Noord-Holland-NoordOns actieplan
Kees Lemke
Lid van de raad van bestuur van GGNet
‘Binnen GGNet zijn er door onderzoek van de eigen praktijk de afgelopen tijd veel mogelijkheden ontdekt en in gang gezet om chroniciteit en afhankelijkheid van zorg in de GGZ sterk terug te dringen. Dit sluit naadloos aan bij de uitdaging in het rapport Over de Brug. Eenderde meer herstel. Wij nemen die handschoen dus graag op! Een betere missie kun je niet hebben. Zeker niet als je het samen doet. Vandaar "Herstel voor Iedereen". Je weet dan voor wie en met wie je het doet.’ Kees Lemke is lid van de raad van bestuur van GGNet en voorzitter van het bestuur van Herstel voor iedereen!
GGNetOns actieplan
Elsbeth de Ruijter
Lid van de raad van bestuur van GGZ inGeest
Stel je nu eens voor: • Dat veel minder mensen een ernstige psychische aandoening zouden krijgen, of dat ze eerder en beter daarvan herstellen. • Dat kwetsbare kinderen en hun families veerkrachtiger worden. • Dat door effectievere psychische zorg de stigma’s minder worden en de gemiddelde levensduur van de direct betrokkenen dezelfde is als die van de rest van de bevolking? • Dat er veel minder suïcides plaatsvinden. Wat zou dat wel niet betekenen voor de kwaliteit van leven van zoveel medeburgers? Voor kinderen, hun ouders, voor familieleden en voor werknemers? En wat zou dat betekenen voor de kosten van de psychische zorg. Deze ambitie realiseren daar wil ik graag een bijdrage aan leveren! Elsbeth de Ruijter is lid van de raad van bestuur bestuur van GGZ inGeest en bestuurslid van Herstel voor iedereen!
GGZ inGeestOns actieplan met Arkin en HV Querido
Ariëtte van Reekum
Lid van de raad van bestuur van GGz Breburg
In de nieuwe definitie van gezondheid stelt Machteld Huber dat: ‘gezondheid het vermogen is zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele, en sociale uitdagingen van het leven’. Gezondheid is niet alleen de afwezigheid van ziekte. Gezondheid heeft ook van doen met de veerkracht van iemand om te gaan met tegenslagen, of deze nu lichamelijk, of emotioneel zijn. Vele van onze patiënten hebben te maken (gehad) met tegenslagen. Bijvoorbeeld het feit dat je kwetsbaar bent voor een psychose of dat je te maken hebt gehad met chronische verwaarlozing in je eerste levensjaren. En toch is het onjuist om mensen met deze ervaringen weg te zetten als ‘ziek of beperkt’. Ik kom hele veerkrachtige mensen tegen in de GGz en daarom vind ik het zo belangrijk dat we van een zuiver ‘ziektemodel’ naar een model waarin veerkracht en herstel belangrijke concepten zijn. Zonder te ontkennen dat mensen erg kunnen lijden onder hun ziekte. Maar uitzicht bieden op (gedeeltelijk) herstel is onontbeerlijk om dat de kans op herstel perspectief biedt. En wij gaan voor 30 % meer herstel! Ariëtte van Reekum is lid van de raad van bestuur van GGz Breburg en bestuurslid van Herstel voor iedereen!
GGz BrebugOns actieplan
Erna ten Have
Lid van de raad van bestuur van Riwis Zorg & Welzijn.
Binnen Riwis hanteren wij het motto “Geloof in Eigen Kunnen”. Herstelondersteunende zorg waarbij wij uitgaan van de kracht van mensen. Ze helpen weer in zichzelf te geloven. Dat ze kunnen groeien en ontdekken wat ze nog kunnen en weer kunnen. Wij zetten in op ontwikkeling en Herstel van het gewone leven daar waar het kan. Vanuit dat vertrouwen werken wij graag samen met onze cliënten en hun naasten en in verbinding met de ketenpartners aan het terugdringen van chroniciteit en afhankelijkheid van zorg binnen de GGZ. Hoe fijn is het om deze ambitie ook binnen het Actieplatform “Herstel voor iedereen” samen op te pakken. Eenderde meer Herstel, een mooi perspectief, waar Riwis graag actief aan mee wil werken en in de komende jaren wil gaan realiseren.
Riwis Zorg & WelzijnOns actieplan
Henrie Henselmans
Lid van de raad van bestuur van GGZ Rivierduinen
Rivierduinen neemt graag deel aan het Actieplatform Herstel voor Iedereen omdat het in deze tijden, waarin de geestelijke gezondheidszorg onder druk staat, een zegen is dat de sector zich 'delend' kan verenigen voor het bevorderen van herstel. Onze cliënten hebben hier daadwerkelijk iets aan. Hoewel het gedachtegoed van herstel zich goed heeft verspreid vraag het dagelijks handelen van de professionals nog steeds aandacht. Het Actieplatform kan helpen hierbij zowel inhoud als goede vormen te vinden. Herstel is inmiddels wel een plant die zelf groeit, maar die plant heeft nog veel water nodig.
GGZ Rivierduinen
Jan Berndsen
Lid van de raad van bestuur van Lister
Mijn motivatie om Lister en daarmee ook mijzelf aan te melden voor dit platform is dat ik een onvoorwaardelijk vertrouwen heb in herstelkracht van mensen. Dat herstel niet altijd in een vloeiende lijn gaat weten we; Herstel geeft gedoe! Wij zijn er voor om onze cliënten bij ‘dat gedoe’ te ondersteunen en hen weer een volwaardige plek in de samenleving te laten bereiken. Dus: aan de slag om de exclusie ongedaan te maken! Jan Berndsen is bestuurslid van Herstel voor iedereen!
ListerOns actieplan samen met Altrecht
Roxanne Vernimmen
Voorzitter raad van bestuur Altrecht
Sinds de start van mijn loopbaan als psychiater in 2003 is mijn drive geweest patiënten niet alleen van hun symptomen af te helpen, maar er ook voor te zorgen dat ze daadwerkelijk kunnen participeren in de samenleving. Daar hebben ze recht op. Daarom vind ik het ook zo belangrijk om ervaringsdeskundigen een plek te geven binnen de ggz en patiënten een podium te geven om hun verhaal te vertellen aan behandelaren, politici, werkgevers, de politie, zorgverzekeraars en vele anderen. Die verhalen verminderen het stigma op psychiatrische ziekten en dat helpt patiënten hun rol als burger weer op te pakken. Herstel is wat ik iedereen gun en ik ben blij dat dit thema nu breed wordt opgepakt: samen kunnen we op dit gebied veel meer bereiken dan alleen. Daarom ondersteun ik het actieplatform ‘Herstel voor Iedereen’.
AltrechtOns actieplan samen met Lister
Herma van der Wal
Lid raad van bestuur Dimence Groep
De Dimence Groep heeft er bewust voor gekozen om differentiatie tot haar handelsmerk te maken en zich daarom ingedeeld naar de verschillenden doelgroepen met haar stichtingen. Zo verleent zij zorg in het domein van de WMO, de generalistische basis GGZ, de specialistische GGZ en de forensische GGZ. De uitdaging om te komen tot meer herstel van mensen die geconfronteerd worden met een psychiatrische ziekte bevindt zich naar de overtuiging van onze organisatie niet alleen aan de kant van de EPA doelgroep, maar ook heel expliciet in het voorkomen van chroniciteit en belemmerd herstel. Want ten slotte: wat niet stuk is hoef je niet te herstellen. We zijn al een organisatie met heel weinig bedden en dus met veel diverse ambulante behandelvormen, maar we willen met deelname aan dit platform er nog een verbeterzet aan geven.
Dimence Groep
Clemens Blaas
Lid raad van bestuur HVO-Querido
Om mij heen zie ik overal initiatieven ontstaan op het gebied van herstelbevordering. Vind ik een goede zaak. Meer en meer organisaties maken daarbij gebruik van ervaringsdeskundigen – mensen met expertise en méér. Ook HVO-Querido heeft een Herstelbureau waar we echt trots op zijn. Maar herstelbevordering is een zaak van ons allemaal. Op onze 'ontwikkelagenda' voor de komende periode staan twee dingen bovenaan. Allereerst is dat de versterking van de onderlinge samenwerking tussen al die initiatieven en organisaties. Tussen zorg-organisaties onderling om nog betere kwaliteit van zorg te realiseren, tussen zorginstellingen en maatschappelijke organisaties om de participatie te bevorderen. Die participatie is immers nodig voor herstel. Ten tweede zetten we met onze medewerkers en cliënten en naastbetrokkenen in op nog meer verbinding met informele zorg en cliënt-gestuurde initiatieven. Ook daar is nog een wereld te winnen. We hebben nu de kans te laten zien dat we synergie kunnen bereiken door professionaliteit, ervaringsdeskundigheid en betrokkenheid van de samenleving te bundelen. Een dynamische en spannende tijd. De landelijke ambitie om 1/3e meer herstel te bereiken zie ik als een mooie uitdaging die in vele vormen nagestreefd kan worden. De visie is simpel; blijf geloven in de eigen kracht van mensen en het verandervermogen van de ggz en de samenleving!
HVO-QueridoOns actieplan met Arkin en GGZ inGeest
Albert van Esterik en Arjan Theil
raad van bestuur GGz Centraal
“Er zijn vele oorzaken en redenen die maken dat gezondheid omslaat in ziekte, het gezonde evenwicht wordt verstoord. De zorg moet er op gericht zijn de cliënt te ondersteunen in het vinden van een nieuw gezond evenwicht, op basis van de eigen veerkracht en de eigen wensen, verwachtingen en mogelijkheden. De term herstel geeft dit kernachtig weer! Herstel is in onze visie dan ook niet alleen aan de orde bij een chronisch beloop van psychische problemen maar eigenlijk altijd. Het is wel duidelijk dat naarmate de psychische klachten ernstiger zijn de weg naar herstel moeilijker is en ondersteuning daarbij ook intensiever en langdurig moet zijn. Ervaringsdeskundigen spelen met name in die groep een belangrijke rol doordat zij met hun ervaring een voorbeeldrol kunnen spelen en hoop en vertrouwen in herstel versterken. We steunen het Actieplatform Herstel omdat we zien dat vooral maatschappelijk herstel nog een stuk beter kan! Gezamenlijke actie voor het verminderen van stigma en bevorderen van goede woon- en werkmogelijkheden kunnen daarbij helpen.
GGz Centraal
Rick Mentjox en Paul de Schipper
raad van bestuur Emergis
Het wordt veel geroepen: we zijn een transparante organisatie, en we gaan de verantwoordelijkheid laag in de organisatie leggen. Papier is geduldig, maar wat ons vooral interesseert is hoe we herstel concreet maken. Kunnen we het werken aan herstel tastbaar en zichtbaar maken? Je hebt persoonlijk, symptomatisch en maatschappelijk herstel. Aan die laatste twee willen we graag een bijdrage leveren door middel van behandeling, ondersteuning en begeleiding. Dat wil binnen de ggz iedereen, maar wat ons vooral boeit: doen we wat we zeggen? En wat we doen, voegt dat ook daadwerkelijk wat toe? Hoe operationaliseren we een derde meer herstel? Deze zoektocht proberen we vorm te geven met behulp van cliënten en ervaringsdeskundigen. Herstel is samen.
EmergisOns actieplan